23 september 2016

Scholing en ontwikkeling voor werkenden essentieel, maar kabinet schrapt scholingsaftrek

De concept SER-verkenning ‘Mens en technologie: samen aan het werk’ stelt dat er geïnvesteerd moet worden in human capital. Werkenden moeten de mogelijkheden krijgen om te investeren in scholing en ontwikkeling. De SER constateert dat de digitalisering grote gevolgen heeft voor alle werkenden ongeacht het inkomen of opleidingsniveau. Voor een wendbare en toekomstbestendige beroepsbevolking is investering nodig om problemen in de toekomst tegen te gaan.Lees verder

20 september 2016

Reactie op Miljoenennota 2017: Werkende middengroepen betalen nog altijd de rekening

Het kabinet heeft weinig oog voor werkenden en gepensioneerden uit de middengroepen en moet meer investeren in professionals. Na een voorzichtig herstel in 2016 lijkt herstel zich ook in 2017 door te zetten. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vindt het essentieel dat het herstel zich vertaalt naar meer volwaardig werk en meer besteedbaar inkomen. Het kabinet zegt dat de koopkracht dit jaar en komend jaar opnieuw groeit voor werkenden, maar de middengroepen zien dit in de voorgenomen maatregelen nog lang niet terug, aldus Van Holstein. Lees verder

20 september 2016

Wat houden de maatregelen van de Miljoenennota in?

Indien u nog eens na wilt lezen wat de maatregelen van de Miljoenennota inhouden, kijk dan op de website de rijksoverheid meer over Prinsjesdag vindt u ook op deze website.Lees verder

19 september 2016

Wijziging Arbowet in Tweede Kamer aangenomen: meer nadruk op preventie

De Tweede Kamer heeft afgelopen week een wijziging van de arbeidsomstandighedenwet tot tevredenheid van de VCP in grote meerderheid aangenomen. In deze wijziging ligt er meer nadruk op preventie en duurzame inzetbaarheid van werknemers. De wet regelt een open spreekuur bij de bedrijfsarts, advisering over preventie in basiscontract (via amendement) en er is vastgelegd dat de bedrijfsarts onafhankelijk is.Lees verder

19 september 2016

Geen centrale looneis, maar maatwerk

De vakcentrale VCP stelt al decennia geen centrale looneis. De inzet voor de collectieve arbeidsvoorwaardenbesprekingen is aan de diverse bij VCP aangesloten vakorganisaties zelf, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.Lees verder

16 september 2016

Update: Kabinet moet creatieve opties verkennen voor lage rente pensioenen

Het kabinet gaat bekijken of de hersteltermijnen van pensioenfondsen met een jaar verlengd kunnen worden in de hoop nieuwe pensioenkortingen af te wenden. Dat heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tijdens het pensioendebat op 15 september, toegezegd aan de Tweede Kamer.Lees verder

15 september 2016

Kabinet moet creatieve opties verkennen voor lage rente pensioenen

Vanavond zal de Tweede Kamer een debat voeren over mogelijke pensioenkortingen en de zorgen die leven vanwege de lage rente. Duidelijk mag zijn dat het ECB-beleid voor onze pensioenen van jong en oud averechts werkt, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De VCP maakt zich al jaren zorgen over de gevolgen van de dalende rente, helemaal nu de kans op pensioenkortingen steeds realistischer wordt. De VCP heeft de politiek al diverse malen opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van de rentegevoeligheid van ons pensioenstelsel. Wij hebben al een aantal jaren aandacht gevraagd voor een stabielere waardering van onze pensioenen en willen naar een minder rentegevoelig pensioenstelsel. Maatregelen urgent Lees verder

13 september 2016

Werkgevers en overheid moeten meer investering in scholing werknemers

De VCP maakt zich zorgen dat de scholing onder werknemers achterblijft bij de ambities. Uit het SCP-rapport Aanbod van Arbeid komt naar voren dat het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus volgt al jaren constant blijft. Dat strookt niet met het belang van scholing voor duurzame inzetbaarheid. De VCP vindt dat werkgevers en overheid meer moeten investeren in scholing voor werknemers. Kennisveroudering van werknemers moet worden gekeerd. De VCP pleit in het kader van een brede human capital agenda voor een duurzaam inzetbaarheidsbudget, waarbij werknemers zelf de regie en middelen hebben om scholing te volgen.Lees verder

12 september 2016

Thuiswerken en continue bereikbaarheid zijn risico's voor werknemer

De druk van het combineren van werk en zorgtaken wordt steeds hoger bij werknemers. Eén op de vijf werkenden met een zorgtaak (mantelzorg of kindzorg) ervaart combinatiedruk. Een oplossing die vaak wordt aangedragen is thuis- of flexibel werken. Uit het SCP-onderzoek Aanbod van Arbeid blijkt echter dat thuiswerken vooral gebruikt om het (over)werk af te maken en niet zozeer om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken. De VCP vraagt daarom aandacht voor de groep werknemers die veelvuldig thuiswerkt en waar het werk vrijwel nooit stopt. Lees verder

9 september 2016

Eerste concept verkiezingsprogramma’s

In maart 2017 zijn er weer Tweede Kamer verkiezingen. Inmiddels hebben de eerste partijen hun concept verkiezingsprogramma’s bekend gemaakt. De VCP zal voor de verkiezingen een overzicht publiceren van alle verkiezingsprogramma’s op relevante thema’s. Een aantal opvallende punten lichten we eruit, te starten met D66.Lees verder

Nieuwsbrief


Uitgelicht