Actualiteiten

24 juni 2019

VCP: geef zelfstandigen meer bescherming

De VCP is nog niet gerust op de bescherming die het kabinet zelfstandigen denkt te kunnen bieden. Er is meer nodig voor alle ZZP'ers om voldoende inkomen te genereren en zich te kunnen verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden en pensioen op te bouwen, zo schrijft de VCP in een brief aan de Vaste Kamercommissie van SZW. Deze week praat de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet rondom het werken als zelfstandige.Lees verder

21 juni 2019

Eindelijk is er een pensioenakkoord – de uitwerking kan beginnen

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft het ontwerpadvies voor een nieuw pensioenstelsel formeel vastgesteld. Dat betekent dat het pensioenakkoord, dat begin deze maand door sociale partners en kabinet werd gesloten, nu definitief is. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp zei tijdens de SER-raad dat de VCP met een scherp oog zal waken over de waarborgen en doelen die in het pensioenakkoord zijn geformuleerd. Het SER-advies gaat vooral over het aanvullend pensioen. Een stuurgroep waarin ook de VCP zitting zal nemen, gaat zich met de concrete uitwerking bezighouden.Lees verder

20 juni 2019

Eerste reactie VCP op tussenrapportage commissie Borstlap

De VCP is het eens met de commissie Borstlap dat alle werkenden – werknemers en ZZP'ers - beschermd moeten worden tegen verlies van inkomen bij bepaalde risico's. Een ministelsel of basisstelsel met een minimaal beschermingsniveau is onacceptabel, aldus de VCP in een eerste reactie op de discussienota van de commissie Borstlap, die zich buigt over de toekomst van de arbeidsmarkt. Deze discussienota lijkt voor zo'n stelsel ruimte te laten. "Dit zou betekenen dat alles boven het minimumniveau bevochten moet worden. Dan krijg je pas echt grote verschillen tussen groepen werkenden. Dat moeten we niet willen", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.Lees verder

19 juni 2019

Onrust groeit, lastenverlichting blijft achter

Maak nu eindelijk eens serieus werk van lastenverlichting. Die oproep doet de VCP aan de regeringscoalitie. "De overheid heeft al jaren een miljardenoverschot, terwijl de werknemer steeds krapper bij kas zit. Dat is niet meer uit te leggen", zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp. "Verlaag die torenhoge lasten nu eens. Werknemers en gepensioneerden snakken naar meer bestedingsruimte."Lees verder

18 juni 2019

VCP steunt pensioenakkoord

Het overgrote deel van de meer dan vijftig aangesloten organisaties bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) steunt het pensioenakkoord. VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp is blij met het resultaat. "Dit betekent dat binnen de VCP draagvlak is voor de ingeslagen weg. Nu ook de VCP heeft ingestemd, kan definitief een begin worden gemaakt met de uitwerking zoals genoemd in het pensioenakkoord." Lees verder

18 juni 2019

VCP jaarverslag 2018 gepresenteerd

Een nieuwe tijd, een nieuwe visie. Dat is de titel die het VCP-jaarverslag 2018 heeft meegekregen. Het jaarverslag is op dinsdag 18 juni officieel gepresenteerd aan de Algemene Vergadering door VCP-secretaris Ruud Stegers.Lees verder

15 juni 2019

Reactie VCP op raadpleging achterban FNV en CNV

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft kennisgenomen van de uitslag van de ledenraadpleging bij de FNV en CNV. Uit de raadplegingen is naar voren gekomen dat het FNV-ledenparlement en de CNV-achterban zich hebben uitgesproken voor het principeakkoord en het SER-advies. Bij de achterban van de VCP is de raadpleging nog gaande. De resultaten daarvan worden komende dinsdag bekendgemaakt.Lees verder

13 juni 2019

Informatiebijeenkomst over het pensioenakkoord

Op donderdag 13 juni organiseerde vakorganisatie De Unie, aangesloten bij de VCP, een bijeenkomst over het pensioenakkoord. De Unie deed dat samen met de VCP, de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV), VHP2 en Het Zwarte Corps (HZC). De bijeenkomst was bedoeld om uitleg te geven over het ontwerp SER-advies en het principeakkoord waarover vorige week overeenstemming werd bereikt.Lees verder

11 juni 2019

Achterban VCP oordeelt over pensioendeal

De achterban van de VCP buigt zich deze week over de pensioendeal die vorige week is gesloten. De bij de VCP aangesloten organisaties zullen zich een oordeel vormen over het principeakkoord en het SER-advies waarover kabinet en de sociale partners het eens zijn geworden. De raadpleging loopt tot en met 17 juni, het bestuur van de VCP zal op 18 juni met een eindoordeel komen. Later die dag legt het bestuur verantwoording af aan de Algemene ledenvergadering van de VCP.Lees verder

11 juni 2019

Uitkomsten commissie over rekenregels pensioenen bekend

Vandaag zijn de uitkomsten van de commissie Dijsselbloem naar buiten gekomen. De commissie heeft gekeken naar de rekenregels voor de huidige pensioenen. Tijdens de onderhandelingen is er rekening gehouden met de presentatie van dit en eventueel andere rapporten die invloed hebben op de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Deze rapporten zullen ingebracht worden in de stuurgroep die zich hiermee bezig gaat houden. Dit onder het voorbehoud dat de achterbannen van de vakcentrales instemmen met het principeakkoord en het ontwerpadvies die vorige week zijn gepresenteerd. Dit zegt de VCP in een eerste reactie op het rapport van de commissie Dijsselbloem en nieuwe CPB-berekeningen.Lees verder