Algemeen

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) behartigt alle belangen van de professionals. De aangesloten verenigingen richten zich als belangenbehartiger op ‘het vak’ en de ‘professie’. De professional, georganiseerd rond bedrijf en beroep, staat daarom centraal. De Vakcentrale voor Professionals heeft tot doel de gezamenlijke sociaal-economische en maatschappelijk belangen van de leden van aangesloten werknemersverenigingen uit het bedrijfsleven en bij de overheid te behartigen. Professionals georganiseerd rond bedrijf en beroep vind je overal: van het onderwijs tot in de zorg, van multinationals tot bij de politie, van piloot tot ambtenaar. Wij zorgen ervoor dat zij kunnen meepraten op centraal niveau. Bijvoorbeeld als het gaat om inkomen, pensioen, onderwijs en arbeidsomstandigheden.

De Vakcentrale voor Professionals geeft de ongeveer 50 aangesloten verenigingen de ruimte om de belangen van de eigen sector en leden optimaal te behartigen. Wij respecteren de autonomie van onze ledenorganisaties omdat we geloven in hun expertise van het vakgebied. Voor ons staan daarbij niet alleen arbeidsvoorwaarden en arbeidsgerelateerde vraagstukken, maar juist ook het vak en de professionaliteit van medewerkers centraal. Wij leggen, ook als het gaat om besluitvorming en het democratisch proces binnen de vakcentrale, de nadruk op te ontwikkelen platforms. Deze platforms geven de mogelijkheid om snel en effectief te achterhalen wat de mening is van leden op uiteenlopende onderwerpen en thema’s.

Geschiedenis

Begin jaren ’70 van de vorige eeuw stonden de belangen van de hardwerkende middengroepen en het hoger personeel stevig onder druk. Dat was reden om een nieuwe vakcentrale op te richten in 1974, zonder levensbeschouwelijke of politiek-ideologische achtergrond. In de loop der tijd is de MHP uitgegroeid tot een vakcentrale waarbij vooral beroepsgroepen en vakverenigingen rondom een bedrijf of instelling zijn aangesloten, die dicht bij de leden staan. Met een aanloop in 2013 is de vakcentrale MHP (Midden en Hoger Personeel) in april 2014 de Vakcentrale voor Professionals geworden.

Activiteiten landelijk en regionaal
Bij de belangenbehartiging voor (oud-)werknemers en zelfstandigen zijn grosso modo drie niveaus te onderscheiden:

  • Individuele belangenbehartiging: oplossingen en andere ondersteuning bieden bij arbeidsgerelateerde problemen van individuele werknemers (zoals ontslagconflicten) en zelfstandigen;
  • Collectieve belangenbehartiging in de overheids- en marktsectoren: arbeidsvoorwaardenoverleg op sector- en ondernemingsniveau, zoals het afsluiten van cao’s en sociale plannen;
  • Belangenbehartiging op het niveau van het landelijk sociaal-economisch en maatschappelijk beleid, zoals in de Sociaal-Economische Raad (SER), Stichting van de Arbeid (StvdA), Bankraad van DNB en de Kamers van Koophandel, en in overleg met Ministeries, bewindspersonen en leden van de Tweede en Eerste Kamer en Europarlementariërs.

De Vakcentrale voor Professionals richt zich uitsluitend op deze laatste belangenbehartiging en vertegenwoordigt haar ledenorganisaties op landelijk en regionaal niveau in veel overleg- en adviesorganen en samenwerkings-verbanden. Daarnaast neemt de vakcentrale deel aan het periodiek overleg met het kabinet en het parlement over het sociaal- en financieel-economisch beleid. De eerstgenoemde vormen van belangenbehartiging zijn primair het domein van de aangesloten vakverenigingen en beroepsorganisaties. De vakcentrale biedt zo nodig een platform voor coördinatie en afstemming. Om arbeidsgerelateerde belangen optimaal te kunnen behartigen zoekt de vakcentrale ook aansluiting bij organisaties voor toekomstige werkenden (scholieren en studenten) en organisaties voor mensen, die de arbeidsmarkt al hebben verlaten (ouderenorganisaties).

Activiteiten internationaal
Op Europees niveau maakt de vakcentrale deel uit van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV). Ook vertegenwoordigt de vakcentrale alle Nederlandse vakcentrales in Eurocadres. Deze EVV-organisatie bestaat uit organisaties van kaderpersoneel in een groot aantal Europese landen.

Doelstelling en betekenis

De Vakcentrale voor Professionals is een onafhankelijke vakcentrale zonder levensbeschouwelijke of politiek-ideologische achtergrond. De vakcentrale heeft met bijzondere aandacht voor afzonderlijke functie-, beroeps- en inkomensgroepen. Daarbij moet worden gedacht aan de belangen van alle professionals, de middengroepen en groeperingen zoals jongeren, zelfstandigen en gepensioneerden.

De vakcentrale richt zich onder meer op:

- sociale zekerheid

- medezeggenschap

- gezondheidszorg

- onderwijs

- pensioenen

- mobiliteit

- macro-economisch beleid

- internationaal beleid

- inkomensbeleid en fiscaal beleid

- sociale innovatie

- arbeidsmarktbeleid

- balans werk en privé

- arbeidsrecht

- het nieuwe werken

- arbeidsomstandigheden

- duurzaamheid en

- sociaal beleid en gelijke kansen

- maatschappelijk verantwoord ondernemen