Inkomen en belastingtips

Belastingtips

De belastingdruk van de middengroepen is hoog opgelopen. Voor de VCP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: 'Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?'

Om te voorkomen dat u teveel belasting betaalt, is het van belang om een goede financiële administratie te voeren. Op de site van de Belastingdienst vindt u een overzicht van vrijstellingen, kortingen en toeslagen waar u mogelijk recht op heeft: www.belastingdienst.nl en www.toeslagen.nl. Bij het invullen van uw belastingformulier kunt u hulp krijgen van uw eigen vakbond of van derden. Wanneer u belastingtips krijgt, dient u zich goed af te vragen of de gestelde informatie betrouwbaar is, omdat u binnen de grenzen van de wet dient te blijven. Het doorgeven van een volledige en juiste belastingaangifte blijft uw eigen verantwoordelijkheid.

Overzicht belasting en premies

Doe op tijd aangifte

Is banksparen een interessante optie voor uw pensioentekort?

Eindejaarstips in het kader van de aangifte 2017

Let op bij scholings- en werk naar werkinitiatieven

Bezwaar tegen de aanslag

Vooruitzien kan lonen

Tips in het kader van de aangifte 2016

Fiscale jaarruimte

Drempelbedragen en aftrekposten benutten

Middelen inkomensverschillen

Heeft u zelf nog een goede belastingtip die u wilt delen ? Meld het ons via e-mail info@vcp.nl.

Doe op tijd aangifte
U moet voor 1 mei uw belastingaangifte gedaan hebben. Onze tip is om niet te wachten, maar om op tijd aangifte te doen. Wanneer u voor 1 april aangifte doet krijgt u voor 1 juli bericht. Bij aanslagen die na 1 juli worden opgelegd, wordt 4 procent belastingrente geheven. Het kan dus, zeker bij hogere bedragen, lonen om de termijn van 1 april aan te houden.

Wanneer u overigens een naheffing van de belastingdienst krijgt over 2016, dan kunt u uitstel van betaling aanvragen van vier maanden. Dit is bovenop de reguliere betalingstermijn van zes weken.

Is banksparen een interessante optie voor uw pensioentekort?
Mede door de opkomst van zzp-ers en flexkrachten gebeurt het steeds vaker dat mensen te maken krijgen met gaten in hun pensioenopbouw. Dit kan tot gevolg hebben dat steeds meer mensen in de toekomst op een minimumniveau belanden bij pensionering. Om dit te voorkomen kunnen mensen er vrijwillig voor kiezen om een inkomensvoorziening te treffen, bijvoorbeeld banksparen.

Dit vrijwillig kiezen voor een inkomensvoorziening kan fiscaal vriendelijk via de derde pijler. In Nederland omvat de derde pijler lijfrente en banksparen. Omdat niet alle ervaringen met de complexere lijfrente onverdeeld positief zijn, richten wij ons in deze belastingtip op het banksparen. Daarbij leveren bankspaarproducenten volgens de consumentenbond uiteindelijk meer op dan lijfrenteproducten omdat er minder kosten in rekening worden gebracht.

Bij banksparen wordt op een speciale, geblokkeerde bankspaarrekening gespaard. Het verschil tussen banksparen en het gewone sparen is dat u bij een gewone spaarrekening vermogensbelasting betaalt boven de vrijstelling van box 3 (€ 21.330) en dat u voor elk doel kunt sparen. Bij banksparen voor het pensioen betaalt u daarentegen belasting over het tegoed op het moment dat u het laat uitbetalen. Bovendien is de inleg aftrekbaar van de belasting als deze binnen de jaarruimte/reserveringsruimte valt. Uiteindelijk betaalt u bij banksparen minder belasting over uw vermogen dan wanneer het op een gewone spaarrekening staat. Via banksparen kunt u sparen met een belastingvoordeel als het tegoed gebruikt wordt voor uw pensioentekort of uitvaart. Wanneer u voor 31 december 2012 een huis heeft gekocht, dan kan banksparen ook gebruikt worden bij de aflossing van uw hypotheek. In deze belastingtip beperken we ons tot de situatie bij een pensioengat. Meer informatie over banksparen bij uitvaart en hypotheek vindt u onder andere hier.

Om in aanmerking te komen voor banksparen bij een pensioentekort moet u wel voldoen aan voorwaarden. Zo moet worden gekeken of u een pensioentekort heeft en hoe hoog dit tekort is. Daarbij moet in de belastingaangifte worden gekeken naar het gebrek aan pensioenopbouw in het jaar zelf (de jaarruimte) en in de voorgaande zeven jaren (de reserveringsruimte). De berekening van het pensioentekort is bij banksparen en een lijfrenteverzekering hetzelfde. Via de belastingdienst kunt u hier uitrekenen hoeveel u mag aftrekken. Jaarlijks kan niet meer belastingvrij worden gespaard dan het berekende pensioentekort.

In beginsel moeten de periodieke uitkeringen bij banksparen tussen de AOW-leeftijd en uw 70e ingaan. Van belang daarbij om te weten is dat de uitkeringen over meerdere jaren kunnen worden gespreid. U kunt de bedragen bij pensionering maandelijks of jaarlijks laten uitbetalen. Tot slot is van belang om te weten dat het ongemoeid laten van de geblokkeerde spaarrekening wel discipline vergt. Het eerder opnemen van het gespaarde geld is lastig of duur.

Eindejaarstips in het kader van de aangifte 2017
Het kan voordelig zijn om in 2017 nog een aantal potentiële uitgaven onder de loep te nemen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld inspelen op drempelbedragen en aftrekposten die dit jaar van toepassing zijn bij de belastingaangifte 2017. Ook fiscaal verstandig betalen voor de jaarwisseling, met het oog op de vermogensrendementsheffing in box 3, kan lonen. Omdat de materie rondom de aangifte divers en complex is, helpt de VCP u graag op weg door middel van een bundeling van enkele thema's, die we op het internet hebben gevonden.

Algemeen
Actuele veranderingen vindt u op de site van de Belastingdienst. Na 1 januari publiceren wij, zoals u van ons gewend bent, het definitieve overzicht van de veranderde premies en belastingen per 1 januari 2017 op de website van de VCP.

Actuele tips
Van belang is wat uw persoonlijke situatie is en wat voor u interessant kan zijn.

  • Wanneer u op zoek bent naar een aantal goede algemene tips waarmee u kunt nakijken of u niet teveel betaalt, dan raden wij u deze site aan.
  • Als u vooral benieuwd bent naar tips rondom familiezaken (onder andere over schenken en kinderen) dan kunt u hier een kijkje nemen.
    Voor een specifiek overzicht van het thema wonen (hypotheekrenteaftrek, schenken, huis in aanbouw etc.) kunt u in dit overzicht de veranderingen bekijken.
  • Vanaf 2017 hebben alleen auto's zonder CO2-uitstoot recht op laag bijtellingstarief. Meer hierover vindt u hier. Deze auto's zijn tot 2020 ook vrijgesteld van BPM, meer informatie vindt u hier.

Let op bij scholings- en werk naar werkinitiatieven
Wanneer u een studie of opleiding voor een toekomstig beroep volgt, of wanneer u kosten maakt voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties) dan kunnen de kosten hiervan onder bepaalde voorwaarden van de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken. Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op vragen over op wie de scholingsuitgaven betrekking hebben, of de opleiding of studie gericht is op een (toekomstig) beroep, of sprake is van een leertraject, of de kosten minus vergoedingen meer dan € 250,- bedragen en of de maximaal af te trekken uitgaven niet het maximum van € 15.000,- overstijgen. De officiële formuleringen vindt u hier onder voorwaarden aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven.

Wat is allemaal aftrekbaar? U kunt lesgeld, collegegeld, instellingscollegegeld en examengeld allemaal aftrekken. U kunt verder ook verplichte leermiddelen zoals boeken, readers, cd roms, software en specifieke gereedschappen aftrekken. Ook bepaalde beschermingsmiddelen (zoals in specifieke gevallen een veiligheidsbril), kosten voor EVC-procedures, afschrijvingen van bepaalde duurzame goederen en bepaalde kosten die u maakt wanneer u gaat promoveren zijn aftrekbaar. Let op computerapparatuur (waaronder tablets) zijn niet aftrekbaar. Meer over aftrekbare kosten vindt u hier onder het kopje aftrekbare kosten.

Verder is het goed om te weten dat vergoedingen of verstrekkingen die u van uw werkgever krijgt voor het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor werk (cursussen, congressen en vakliteratuur) onbelast zijn en dus niet in de vrije ruimte vallen. Dat geldt ook voor inschrijving in een beroepsregister en outplacement. De verplichte invoering van de werkkostenregeling kan dus geen reden zijn voor een werkgever om opeens fors te besparen op het onderhouden en verbeteren van kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk. Meer informatie hierover vindt u hier.

De VCP vindt verder dat alle kosten, die een ontslagen werknemer maakt voor van-werk-naar-werk, ook fiscaal aftrekbaar moeten zijn gedurende de gehele transitieperiode waardoor het aantrekkelijker is voor een werknemer om zijn ontvangen transitievergoeding in te zetten voor zijn duurzaam inzetbaarheid. De VCP heeft dit middels een brief aan de Tweede Kamercommissie SZW voor het Algemeen Overleg arbeidsmarktbeleid van 15 oktober aangekaart.

Bezwaar tegen de aanslag?
Wanneer u aangifte heeft gedaan, ontvangt u van de inspecteur een voorlopige of definitieve aanslag. Wanneer u van mening bent dat de aanslag niet goed is vastgesteld, dan staan er verschillende rechtsmiddelen open. U moet wel een goede onderbouwing hebben van uw bezwaar. Bij het gebruik van rechtsmiddelen is van belang dat u een goed punt heeft, want met onzinnige procedures schiet niemand iets op.

Wanneer u voor 1 april 2017 aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2016 heeft gedaan, dan ontvangt u uiterlijk 1 juli 2017 uw voorlopige aanslag hierover. Uit de voorlopige aanslag is op te maken of u extra geld moet betalen aan de belastingdienst of dat u juist nog extra geld van de belastingdienst gaat ontvangen. Het bedrag is gebaseerd op een voorlopige berekening. Tegen een voorlopige aanslag kan geen formeel bezwaar ingesteld worden. Wel kan de voorlopige aanslag gewijzigd worden. Lees op de site van de Belastingdienst hoe de voorlopige aanslag is te wijzigen.

Na de voorlopige aanslag krijgt u in een later stadium de definitieve aanslag. Hier kunt u, net als tegen andere (definitieve) aanslagen/besluiten van de belastingdienst, binnen zes weken bezwaar tegen aantekenen wanneer u het niet eens bent met de beslissing. Wanneer dit bezwaar wordt afgewezen, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Lees op de site van de Belastingdienst meer over bezwaar en beroep. U kunt mogelijk ook gebruik maken van online bezwaarformulieren.

In specifieke gevallen kunt u uitstel van betaling in verband met bezwaar vragen. Lees hoe u uitstel kunt aanvragen.

Wanneer u zelf de bezwaarprocedure niet wilt voeren, kunt u iemand machtigen. Ga zorgvuldig om met wie u machtigt om namens u op te treden. Lees hoe u zich kunt laten vertegenwoordigen.

NB. Belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli. Dit geldt ook in het geval dat de Belastingdienst rente vergoedt.

Vooruitzien kan lonen
Fiscaal kan vooruitzien lonen. Het kan lonen om zo nu en dan vooruit te kijken en bepaalde uitgaven te vervroegen. Er zijn een aantal redenen om (vooruit)betalingen in 2017 te doen. Via het vooruitbetalen of concentreren van aftrekbare kosten of giften kan vaak voordeel behaald worden. Bovendien is je vermogen bij vooruitbetalen in 2017 op 1 januari 2018 lager. Dat kan weer schelen in vermogensrendementheffing (box 3). Zeker wanneer u verwacht een lager inkomen in 2018 te genereren omdat u bijvoorbeeld de AOW-leeftijd gaat bereiken, kan vooruitbetalen interessant zijn. Een vooruitbetaling in 2017 is dan vaak nog aftrekbaar tegen een hoger belastingtarief.

Aftrekposten
Met enige financiële planning kunt u uw aftrek optimaliseren door vooruitbetalen of concentreren van aftrek. Bij sommige fiscale aftrekposten is er sprake van drempelbedragen. Bij zorgkosten en scholingskosten moet u een aftrekdrempel overschrijden voordat u de kosten kunt aftrekken. Mogelijk kunt u kosten die u in 2018 moet maken, naar voren halen en in 2017 betalen. Van de kosten die u in 2017 betaalt, hoeft u dan slechts eenmaal het drempelbedrag af te trekken. Let op.

Het bovengenoemde principe van concentreren geldt ook voor giften. Gewone giften aan een goed doel zijn pas aftrekbaar als er in een jaar meer geschonken wordt dan 1% van het inkomen. Als giften van twee of meerdere jaren allemaal tegelijk in één jaar geschonken worden, dan is er maar één keer sprake van een drempel. Let op: Als meer dan 10% van het inkomen aan het goede doel geschonken wordt, dan is het meerdere niet aftrekbaar. Meer hierover vindt u op de site van de belastingdienst.

Lage BTW-tarief
Tot slot kan het in het kader van vooruitzien ook nog interessant zijn om te onderzoeken of uw huis nog werkzaamheden nodig heeft de komende jaren. Het zou kunnen lonen om dit te vervroegen naar 2017. De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor verbouwing is inmiddels gestopt, maar sommige werkzaamheden in huis hebben nog het lage tarief van 6%. Voor de voorwaarden kunt u terecht op de site van de belastingdienst.

Tips in het kader van de aangifte 2016
Vanaf begin maart zijn er al veel gegevens door de belastingdienst op de aangifte ingevuld, wanneer u het aangifteprogramma downloadt. Wanneer u digitaal aangifte doet, dan vult de belastingdienst bijvoorbeeld uw loon of de WOZ-waarde van uw huis alvast in. Dit is dan ook een goed moment om aangifte te gaan doen. Als u voor 1 april aangifte doet, dan krijgt u voor 1 juli bericht. Mocht u na 1 juni aangifte willen doen, dan moet u tijdig uitstel aanvragen. Op de site van belastingdienst staat nog een aantal specifieke tips over het invullen van het formulier. Sinds 2015 werkt de Belastingdienst niet meer met controlethema's. Er wordt met servicethema's gewerkt, waarbij vooraf brieven gestuurd met een toelichting over de thema's waarop achteraf extra zou worden gecontroleerd. Die brieven gaan alleen naar mensen voor wie de informatie op basis van de gegevens van de Belastingdienst relevant lijkt.
In het kader van het invullen van uw belastingaangifte verwijst de VCP deze maand naar een aantal sites met belastingtips die u ter voorbereiding kunt gebruiken. Er zijn veel (betrouwbare) websites die zich met de materie bezighouden. Uiteraard blijft u zelf verantwoordelijk voor uw eigen aangifte. Op onderstaande sites vindt u handige tips:

Via de Consumentenbond kunt u een gratis minigids belastingaangifte aanvragen.

  • Op de website van de Telegraaf worden diverse vragen over belastingen behandeld. Wanneer u abonnee bent, kunt u in de maand maart dagelijks nieuwe tips ontvangen.
  • Business Insider richt zich primair op ondernemers, maar u vindt hier toch nuttige informatie over slimme aftrekposten.

Fiscale jaarruimte
U hebt fiscale 'jaarruimte' als u in een bepaald jaar fiscaal gezien niet voldoende pensioen hebt opgebouwd. U kunt dan alsnog fiscaal gunstig extra pensioen inkopen. De VCP raadt mensen, die hun jaarruimte nog niet volledig hebben benut, aan dit in 2017 alsnog te doen. De jaarruimte wordt berekend met de zogenoemde factor A die op het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) wordt weergegeven. U ontvangt dit overzicht van uw pensioenuitvoerder. U mag uw jaarruimte met terugwerkende kracht benutten over de afgelopen zeven jaar en kan daarmee tot een aanzienlijk fiscaal voordeel leiden. Het maximum pensioengevend loon is in 2016 afgetopt op € 101.519. Veel mensen die pensioen sparen, hebben een pensioentekort zonder dat zij dit weten. Dit komt bijvoorbeeld omdat de pensioenregeling van hun eigen pensioenfonds de grenzen voor pensioenopbouw niet volledig benut of omdat een persoon in deeltijd (heeft) (ge)werkt. Reden genoeg om uw jaarruimte en reserveringsruimte te checken.

U mag alleen een bedrag aftrekken wanneer u daadwerkelijk een pensioentekort heeft. De jaarruimte en uw reserveringsruimte bepalen de maximale hoogte van de aftrek. Via de website van de belastingdienst voor aangifte 2016 en via de rekenhulp lijfrentepremie kunt u uw aftrekbedrag berekenen.

Heeft u de jaarruimten over 2009 tot en met 2015 niet helemaal gebruikt? Dan heeft u reserveringsruimte over 2016, die u kunt berekenen met de rekenhulp reserveringsruimte.

Drempelbedragen en aftrekposten benutten
In de fiscaliteit gelden voor een aantal aftrekposten drempelbedragen waaronder kosten niet aftrekbaar zijn. Indien u aftrekbare kosten heeft gemaakt afgelopen jaar, dan is dit het moment om goed te checken of u de drempelbedragen haalt. Wanneer u boven een bepaalde drempel uitkomt, dan kunt u mogelijk gebruik maken van aftrekposten. Soms kunt u met beperkte extra uitgaven het drempelbedrag toch halen, terwijl u er anders onder zou blijven en niets kunt aftrekken. Voor de volgende aftrekposten bestaan bijvoorbeeld drempelbedragen: ziektekosten, giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI), culturele ANBI's of steunstichtingen SBBI. Kosten die u kunt declareren voor uw (vrijwillige) werkzaamheden voor zo'n instelling, kunt u eventueel ook schenken. U kunt ook uw kinderen elk jaar een bedrag belastingvrij schenken. Voor 2017 is dit een bedrag van € 5.320.
Een andere belangrijke aftrekpost om in de gaten te houden is de lijfrenteaftrek ( rekenhulp).
Meer informatie over drempelbedragen en aftrekposten vindt u op de site van de belastingdienst.

Fiscaal verstandig betalen
U betaalt belasting over uw spaargeld in box 3 van de Inkomstenbelasting. Wanneer uw vermogen in box 3 het heffingsvrije vermogen op de peildatum van 1 januari van het aangiftejaar overstijgt, in 2016 van € 24.437, dan moet u vermogensrendementsheffing betalen. Door verstandig te betalen kunt u deze heffing beperken. Het kan gunstig zijn om een aantal grote uitgaven te doen voor 31 december van het aangiftejaar, zodat het saldo op uw bankrekening lager is op de peildatum. Bijvoorbeeld indien u een rekening moet betalen begin 2018 of een grote aankoop wil doen, dan is het gunstig om dat nog in december 2017 te voldoen. De omvang van uw vermogen in box 3 wordt niet alleen belast, maar wordt ook meegenomen bij het vaststellen van eigen bijdrages AWBZ, zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget. Meer informatie over box 3 vindt u op de site van de belastingdienst.

Voor belastingjaar 2017 wordt er via een andere systematiek belasting geheven in box 3. Tot en met 2016 gaat de Belastingdienst ervanuit dat u een voordeel van 4% hebt over uw 'grondslag sparen en beleggen'. Over dat voordeel van 4% betaalt u 30% inkomstenbelasting. U betaalt dus 1,2% belasting over uw 'grondslag sparen en beleggen'. Vanaf belastingjaar 2017 zijn er 3 vermogensschijven. Wij gaan ervan uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende vermogensschijf gebruiken wij daarom een hoger percentage om dat voordeel te berekenen.

Hoe wordt het rendement over uw vermogen (vanaf 1 januari 2017) berekend? Over de eerste € 75.000 (NB u heeft nog steeds een heffingsvrij vermogen) berekent de Belastingdienst over 67% van uw vermogen een rendement van 1,63%, en over de overige 33% wordt een rendement van 5,39% berekend. In schijf 2 (tot € 975.000) berekend de Belastingdienst over 21% van uw vermogen een rendement van 1,63%, en over 79% van uw vermogen een rendement van 5,39%. Valt een deel van uw vermogen in schijf 3, vermogen meer dan € 975.000, dan wordt over dat volledige deel een rendement van 5,39% berekend. Voor meer informatie over box 3 in 2017 vindt u op de site van de belastingdienst.

Middelen sterk wisselende inkomen
Voorziet u in de toekomst meer of minder inkomsten in verband met de inkomstenbelasting? Mogelijk loont het nu of in de toekomst om uw belasting te middelen. Hoge inkomensverschillen in opeenvolgende jaren kunnen ontstaan als gevolg van afstuderen, ontslagvergoedingen, stoppen met werken, zelfstandig ondernemerschap, onbetaald verlof, woonsituatie of minder werken. Bij middeling wordt een gemiddeld inkomen berekend over drie aaneengesloten kalenderjaren. Dit wordt het zogenaamde 'middelingstijdvak' genoemd. Vervolgens wordt berekend hoeveel belasting u per jaar dient te betalen. Zijn de nieuwe belastingbedragen lager dan die van de eerdere aanslagen? Dan kunt u aanspraak maken op een belastingteruggaaf, mits u voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld op de site van belastingdienst. Via deze link vindt u een uitgebreide toelichting.

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u een brief schrijven naar uw belastingkantoor. In uw brief verzoekt u vervolgens om middeling toe te passen over drie aaneengesloten hele kalenderjaren. U dient daarbij wel een correctie toe te passen wanneer u tussentijds de AOW-leeftijd heeft bereikt of met pensioen bent gegaan. Ook maakt u een berekening van uw belastingteruggaaf. Deze berekening stuurt u mee met uw schriftelijke verzoek.

Stamrechtvrijstelling
Per 1 januari 2014 vervalt de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen. Voor stamrechten die zijn toegekend vóór 1 januari 2014 en waarop de stamrechtvrijstelling van toepassing is, geldt overgangsrecht. Meer informatie vindt u in paragraaf 19.3 van het Handboek Loonheffingen 2014. U kunt het handboek downloaden.

Overzicht belasting en premies
Overzicht belastingen en premies per 1 juli 2019 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 januari 2018 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 juli 2017 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 januari 2017 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 juli 2016 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 januari 2016 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 juli 2015 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 januari 2015 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 juli 2014 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 januari 2014 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 juli 2013 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 januari 2013 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 juli 2012 (.pdf)

Overzicht belastingen en premies per 1 januari 2012 (.pdf)