Werk en arbeidsomstandigheden

De VCP is van mening dat alle werkenden, werknemers, flexwerkers, uitzendkrachten of zzp’ers gelijke arbeidsomstandigheden moeten hebben. Iedere werknemer heeft het recht om zijn functie of beroep onder goede fysieke en psychische omstandigheden uit te oefenen, en zonder dat dit een gevaar voor hemzelf of de omgeving oplevert. Dit maakt onderdeel uit van het goed werkgeverschap.

Bedrijfsgezondheidszorg en preventie
De naleving van een aantal arboverplichtingen is laag. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en de preventiemedewerker zijn vaak niet voorhanden in een bedrijf. Vooral bij kleine bedrijven is dit het geval. De RI&E wordt vaak gezien als een administratieve verplichting in plaats van als een basis voor het vormgeven van preventiebeleid in het bedrijf. Ook de aandacht voor preventie loopt in 2013 terug. Vaak wordt er door bedrijfsartsen, verzuimverzekeraars en arbodiensten onzorgvuldig omgegaan met de gegevens van zieke werknemers. Trends die ertoe leiden dat de kwaliteit van onze bedrijfsgezondheidszorg steeds verder onder druk komt te staan en de VCP al geruime tijd zorgen baren. De VCP is dan ook van mening dat er een andere organisatie van onze bedrijfsgezondheidszorg nodig is. Hierover praat zij mee in de SER, die hierover een verdeeld advies heeft gegeven. Urgente knelpunten zoals de toegang tot en de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, de melding van beroepsziekten en de diagnostiek van beroepsziekten dienen hierbij voorrang te krijgen. In 2040 zal naar schatting meer dan een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65. Het is daarom van groot belang om te focussen op duurzame inzetbaarheid en optimale participatie van de (potentiële) beroepsbevolking. “Met een nieuw model voor bedrijfsgezondheid waarin de arbeidsdeskundige een centrale rol speelt, krijgen en houden we iedereen op een gezonde manier aan het werk. Want in de nabije toekomst hebben we iedereen nodig."

Onderstaande filmpje is bedoeld om de boodschap door te geven dat een RI&E moet gebeuren, niet al te moeilijk is en wél wat oplevert.

Capaciteit Inspectiedienst SZW
Nederland heeft onvoldoende inspecteurs bij de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. En daarmee negeert de dienst belangrijke internationale verdragen. Er is slechts één arbeidsinspecteur per 30.000 werknemers in ons land, terwijl de internationale norm 1 op 10.000 is. Gemiddeld krijgt een bedrijf in Nederland één keer in de 46 jaar bezoek van een arbeidsinspecteur. Het overgrote deel van de bedrijven wordt dus nooit gecontroleerd. Het tekort aan inspecteurs heeft enorm negatieve gevolgen voor onder meer de handhaving, de dienstverlening en het kennisniveau in ons land. De werkdruk voor de inspecteurs is nu veel te hoog, waardoor ze hun werk minder goed kunnen doen en controles onvoldoende worden geda