Werk en arbeidsomstandigheden

De VCP is van mening dat alle werkenden, werknemers, flexwerkers, uitzendkrachten of zzp’ers gelijke arbeidsomstandigheden moeten hebben. Iedere werknemer heeft het recht om zijn functie of beroep onder goede fysieke en psychische omstandigheden uit te oefenen, en zonder dat dit een gevaar voor hemzelf of de omgeving oplevert. Dit maakt onderdeel uit van het goed werkgeverschap.

Bedrijfsgezondheidszorg en preventie
De naleving van een aantal arboverplichtingen is laag. De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en de preventiemedewerker zijn vaak niet voorhanden in een bedrijf. Vooral bij kleine bedrijven is dit het geval. De RI&E wordt vaak gezien als een administratieve verplichting in plaats van als een basis voor het vormgeven van preventiebeleid in het bedrijf. Ook de aandacht voor preventie loopt in 2013 terug. Vaak wordt er door bedrijfsartsen, verzuimverzekeraars en arbodiensten onzorgvuldig omgegaan met de gegevens van zieke werknemers. Trends die ertoe leiden dat de kwaliteit van onze bedrijfsgezondheidszorg steeds verder onder druk komt te staan en de VCP al geruime tijd zorgen baren. De VCP is dan ook van mening dat er een andere organisatie van onze bedrijfsgezondheidszorg nodig is. Hierover praat zij mee in de SER, die hierover een verdeeld advies heeft gegeven. Urgente knelpunten zoals de toegang tot en de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, de melding van beroepsziekten en de diagnostiek van beroepsziekten dienen hierbij voorrang te krijgen. In 2040 zal naar schatting meer dan een kwart van de bevolking ouder zijn dan 65. Het is daarom van groot belang om te focussen op duurzame inzetbaarheid en optimale participatie van de (potentiële) beroepsbevolking. “Met een nieuw model voor bedrijfsgezondheid waarin de arbeidsdeskundige een centrale rol speelt, krijgen en houden we iedereen op een gezonde manier aan het werk. Want in de nabije toekomst hebben we iedereen nodig."

Onderstaande filmpje is bedoeld om de boodschap door te geven dat een RI&E moet gebeuren, niet al te moeilijk is en wél wat oplevert.

Capaciteit Inspectiedienst SZW
Nederland heeft onvoldoende inspecteurs bij de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie. En daarmee negeert de dienst belangrijke internationale verdragen. Er is slechts één arbeidsinspecteur per 30.000 werknemers in ons land, terwijl de internationale norm 1 op 10.000 is. Gemiddeld krijgt een bedrijf in Nederland één keer in de 46 jaar bezoek van een arbeidsinspecteur. Het overgrote deel van de bedrijven wordt dus nooit gecontroleerd. Het tekort aan inspecteurs heeft enorm negatieve gevolgen voor onder meer de handhaving, de dienstverlening en het kennisniveau in ons land. De werkdruk voor de inspecteurs is nu veel te hoog, waardoor ze hun werk minder goed kunnen doen en controles onvoldoende worden gedaan of zelfs geschrapt. De veiligheid van een werknemer moet ten allen tijde gegarandeerd zijn volgens de VCP. Wanneer er onvoldoende handhaving is, ontstaat er een tweedeling tussen werkenden in Nederland. Er zijn bedrijven die goed zorgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers versus bedrijven die dit helemaal niet doen. Werkgevers van bedrijven die dit niet doen, kunnen ongecontroleerd hun gang gaan. Dat is slecht voor werknemers die daar werken. Vooral in deze tijd wanneer iedereen langer moet doorwerken en duurzaam inzetbaar moet zijn, pleit de VCP voor een goede, slagkrachtige Inspectiedienst, zodat de pakkans op overtredingen groter wordt en het aantal ongelukken niet oploopt.

ZZP’ers en thuis/telewerken
De positie van zelfstandigen zonder personeel vergt bijzondere aandacht. Er is geen sprake van een werkgever. Alle zelfstandigen zonder personeel moeten onder de beschermingssfeer worden gebracht van de Arbeidsomstandighedenwet en aanpalende regelgeving, teneinde te bereiken dat de arbeidsomstandigheden voor iedereen die arbeid verricht, gelijk zijn. Op deze manier wordt tevens bereikt dat er sprake is van een level playing field op de werkvloer en concurrentievervalsing (concurreren op arbeidsvoorwaarden) wordt tegengegaan. De wijze waarop de doelvoorschriften bereikt worden, is vooral een eigen verantwoordelijkheid van zelfstandigen. Ze moeten niet onnodig worden opgezadeld met extra administratieve lasten. Voor de groep zelfstandigen, die onvermijdelijk terechtkomen in een werkomgeving waarin zeer ernstige levensbedreigende en andere verstrekkende risico's (ook psychische risico's als werkdruk en werkstress) aan de orde zijn, ligt dit anders. In bepaalde sectoren (onder andere bouw en industrie) zullen daarom ook middelenvoorschriften kunnen worden vastgelegd voor zelfstandigen zonder personeel. Ook de arbeidsomstandigheden van thuis/telewerken vergen bijzondere aandacht. Indien flexibel werken door de werkgever wordt opgelegd als een verplichting, bijvoorbeeld om op kantoorruimte te bezuinigen, dient de werkgever zorg te dragen voor verantwoorde arbeidsomstandigheden van de telewerkplek en heeft hij hierin ook een vergaande zorgplicht. Zo moet bij arbeidsongeschiktheid de bewijslast bij de werkgever liggen. Indien een werknemer er zelf voor kiest tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, komt een deel van de verantwoordelijkheid bij de werknemer te liggen.
Zie ook:
- MHP, Het_Nieuwe_Werken 2011 (.pdf)

Doel- en middelenvoorschriften
De verscheidenheid aan functies, beroepen en omstandigheden waaronder wordt gewerkt, vergt maatwerk. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen doelvoorschriften en middelenvoorschriften. Doelvoorschriften dienen vastgelegd te worden in wet- en regelgeving. Het gaat hierbij om het omschrijven van het te bereiken beschermingsniveau van werknemers tijdens het verrichten van arbeid. Heldere gezondheids- en veiligheidskundige grenswaarden moeten dus zoveel als mogelijk in wet- en regelgeving worden vastgelegd. De Inspectiedienst SZW controleert op de naleving van de voorschriften. De wijze waarop aan doelvoorschriften kan worden voldaan, is vooral een aangelegenheid van werkgevers en werknemers. Dit kan gebeuren op het niveau van de individuele onderneming in het plan van aanpak behorend bij de risico-inventarisatie en -evaluatie, of op sectoraal of centraal niveau op basis van overeenstemming tussen werkgevers en werknemers (arbocatalogi).

Mantelzorg
Arbeidsparticipatie is meer dan alleen het hebben van een betaalde baan. Vrijwilligerswerk en mantelzorg hebben een belangrijke meerwaarde voor het functioneren van de samenleving. Deze vormen van participatie dienen daarom te worden betrokken bij de vormgeving van het arbeidsmarktbeleid. In het tweede mantelzorgconvenant (pdf) d.d. 6 juni 2013 heeft de MHP nogmaals onderstreept dat mantelzorg de komende jaren één van de belangrijkste onderwerpen blijft bij cao-onderhandelingen. Mantelzorg wordt door de vergrijzing en veranderingen in de zorg steeds belangrijker. Omdat steeds meer mannen en vrouwen ook (langer door)werken, zullen mantelzorgers vaak werkende mantelzorgers zijn.

Werk & Mantelzorg

Preventie
In februari 2014 heeft de VCP samen met FNV en CNV gepleit voor een betere positie van de preventiemedewerker. Dit deden zij tijdens de conferentie van het Nationaal Programma Preventie, genaamd ‘Alles is gezondheid’. Goede arbeidsomstandigheden en een breed gedragen preventiebeleid zijn dan ook een must. Niet alleen de vakcentrales hebben een pledge in de vorm van een intentieverklaring getekend en aangeboden aan minister Asscher van Sociale Zaken. Ook de Stichting van de Arbeid (waaronder de VCP) heeft een pledge ondertekend en aangeboden aan de minister. In deze pledge hebben centrale organisaties van werknemers en werkgevers aangegeven dat zij zich ervoor zullen inspannen dat de activiteiten die nu reeds worden ondernomen op centraal en decentraal niveau aangaande preventie, worden gecontinueerd en waar nodig en mogelijk worden geïntensiveerd dan wel uitgebreid. Dit door bijvoorbeeld aan decentrale sociale partners aan te bevelen om vitaliteitsbeleid in bedrijven te bevorderen door in gesprek te gaan met werknemers over blijvende inzetbaarheid van de werknemer. Of door te bezien wat een werknemer nodig heeft om vitaal en inzetbaar te blijven en te bezien wat werkgever en werknemer kunnen doen om te bereiken dat werknemers vitaal en inzetbaar blijven.

Pledge FNV-CNV-MHP (.pdf)
Pledge Stichting van de Arbeid (.pdf)


Medisch keuren bij sollicitatie, mag dat?

Solliciteert u naar een nieuwe functie? Dan kan het gebeuren dat u medisch wordt gekeurd. Maar let op: zomaar keuren mag niet. Daar zijn strenge regels voor. Heeft u een beperking, bent u chronisch ziek of langdurig ziek geweest en gaat u solliciteren? Bereidt u dan goed voor. De Commissie Klachten Aanstellingskeuringen (CKA) kan u daarbij helpen. Veel informatie over aanstellingskeuringen vindt u in de digitale folder (.pdf) van de CKA.
Heeft u vragen over of problemen met een medische keuring bij een sollicitatie (een aanstellingskeuring)? Voor antwoord en advies kunt u terecht bij de CKA. De CKA is speciaal in het leven geroepen om voorlichting over aanstellingskeuringen te geven en problemen met een aanstellingskeuring op te lossen. De CKA is een commissie van de Sociaal-Economische Raad (SER).
Website en filmpje
De meeste informatie over aanstellingskeuringen is te vinden op de website. Op de homepage vindt u de video ‘Nieuwe baan? Zomaar keuren mag niet’.
Ga naar de website en het filmpje
Klacht
Ook kunt u bij de CKA een klacht indienen als u denkt dat de regels bij een aanstellingskeuring zijn overtreden. Dat kan gratis. Het uiteindelijke oordeel van de CKA is weliswaar niet bindend, maar mocht het oordeel niet worden opgevolgd, dan kunt u bij een eventuele rechtszaak het oordeel wel gebruiken.
Klik hier om uw klacht in te dienen.