Medezeggenschap

Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming waarin zij werken. Anderzijds krijgt de leiding van de onderneming zo belangrijke informatie vanaf de werkvloer. Daar kan de leiding haar voordeel mee doen, bijvoorbeeld bij het bepalen van het te voeren beleid en bij besluitvorming.

Een belangrijke wet op het gebied van medezeggenschap is de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Deze bepaalt dat iedere onderneming waar 50 of meer mensen werken, verplicht is een ondernemingsraad (OR) in te stellen. Deze verplichting geldt in het belang van het goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen en ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen. De WOR regelt ook medezeggenschap in kleinere ondernemingen.

SCOOR
Stichting SCOOR is in 2013 opgericht, met als belangrijkste taak het bewaken van de kwaliteit van de opleidingen voor ondernemingsraden. Aanleiding hiervoor was het advies van de Sociaal Economische Raad in 2011 om een nieuw systeem voor de scholing en vorming van leden van ondernemingsraden te ontwikkelen. De bewaking van de kwaliteit hiervan werd daarbij als belangrijk element genoemd. Stichting SCOOR verricht haar taak van bewaken door middel van het certificeren van OR-opleidingsinstituten.

De SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap ondersteunt deze ontwikkeling en doet daarbij ondernemingen en ondernemingsraden de aanbeveling om bij het volgen van OR-scholing en -vorming gebruik te maken van SCOOR-gecertificeerde aanbieders.
Ook de Stichting van de Arbeid hecht grote waarde aan goed ontwikkelde medezeggenschap en decentrale cao-partijen verzoekt om te bevorderen dat werkgevers en ondernemingsraden voor OR-scholing en -vorming gebruikmaken van een SCOOR-gecertificeerd opleidingsinstituut.

Wilt u gebruik maken van een SCOOR-gecertificeerd trainingsbureau? M.b.v. deze link kunt u het SCOOR-register raadplegen. Wilt u zich zelf als OR-trainingsbureau laten certificeren. Kijk dan voor meer informatie op SCOOR.

Tips