Wwz

Vanaf 1 juli 2015 treedt de Wet werk en zekerheid (Wwz) volledig in werking. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Wwz en de wet- en regelgeving die van toepassing is.

Wet werk en zekerheid - volledige wettekst (juni 2014)

Verzamelwet SZW 2015 (pagina 7-13)

Lagere regelgeving Wwz

Besluit overgangsrecht transitievergoeding (.pdf) regelt dat werkgevers, die op 1 juli 2015 nog gebonden zijn aan bijvoorbeeld een cao, een sociaal plan, individuele afspraken over vergoedingen (bijv. een ontslagvergoeding) of voorzieningen (bijv. om- of bijscholing, outplacementtraject of wachtgeldregeling) bij ontslag, niet ook nog een transitievergoeding, en dus dubbel, hoeven te betalen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen lopende afspraken die met individuen of in een sociaal plan of cao zijn gemaakt. Afspraken die met werknemersorganisaties zijn gemaakt, waarbij geen rekening is gehouden met de transitievergoeding, gaan voor op de transitievergoeding. Voor andere afspraken, bijvoorbeeld met de ondernemingsraad of een individuele werknemer, geldt dat de werknemer moet kiezen tussen zijn transitievergoeding of zijn recht op vergoedingen of voorzieningen uit de bedoelde afspraken.

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding (.pdf) legt vast onder welke voorwaarden transitie- en inzetbaarheidskosten in mindering op de transitievergoeding mogen worden gebracht. In dit besluit wordt onder andere bepaald dat kosten van duale opleidingen, zoals een BBL-opleiding of een opleiding die uitsluitend kan worden gevolgd als een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, van de transitievergoeding mogen worden afgetrokken.

De Regeling UWV ontslagprocedure (.pdf) bevat nadere regels over de procedure tot het verlenen van toestemming door UWV voor een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en de hierbij te hanteren termijnen.

In de Ontslagregeling (.pdf) worden nadere regels gesteld over verschillende onderdelen van het ontslagrecht dat per 1 juli 2015 zal gelden.

Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (.pdf) regelt wat in het geval van de aanzegtermijn en transitievergoeding onder loon moet worden verstaan.

In de Regeling looncomponenten en arbeidsduur is vastgesteld wat onder vaste en variabele looncomponenten moet worden verstaan. Looncomponenten die niet in deze regeling zijn opgenomen, worden niet meegenomen in de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.